Maj måmö 16.5

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Val av protokolljusterare för mötet
4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
5. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötes mötesprotokoll
6. Halvårsrapporten
7. Evenemang under sommaren
8. Övriga ärenden
9. Meddelanden

Föredragningslista

Föredragninslistan för april månadsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötes mötesprotokoll
5. Fastställande av riktlinjedokumentet för spektrala evenemang
6. Klubbens vårstädning
7. Övriga ärenden
8. Meddelanden
9. Mötets avslutande

Föredragningslista

Föredragningslista: Mars månadsmöte 14.3

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Sits med Infå och Date i Åbo
5. Uppdatering av hemsidans bilder
6. Övriga ärenden
7. Meddelanden
8. Mötets avslutande

Föredragningslista

Föredragningslista 15.11

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan.
5. Uppläsning och godkännande av förra mötets mötesprotokoll.
6. Val av två (2) rösträknare för mötet.
7. Val av styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår.

Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Skattmästare
Programchef
Studiesekreterare
Extra styrelsemedlemmar

8. Val av stadgeenliga funktionärer för följande verksamhetsår.

Klubbmästare
Idrottsledare
Redaktionschef
Värdar

9. Beslut om val av övriga funktionärer för följande verksamhetsår

Köksmästare
Chefredaktör
Redaktionen
Klubbmästeriet
Programkommittén
Kafferumsansvarig
Sångledare
Årsfestmarshalk
ADB-ansvariga
Klubbenförvaltare

10. Diskussion om styrelsens förslag att välja Kai Nordlund, RGL, till Spektrums hedersmedlem
11. Röstning om Kai Nordlunds, RGL, hedersmedlemskap
12. Beslut om medlemsavgifternas storlek och tiden för erläggande av dem.
13. Övriga ärenden
14. Meddelanden
15. Mötets avslutande

Föredragningslista

Föredragningslista 11.10

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av september mötesprotokoll
5. Sponsorer för årsfesten 2018
6. Meddelanden
7. Övriga ärenden
8. Mötets avslutande

Föredragningslista

Föredragningslista 13.9

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Höstens månadsmöten
5. Höstens program
6. Meddelanden
7. Övrigt
8. Mötets avslutande

Föredragningslista

Föredragningslistan (kommentarer och förändringsförslags tas gärna emot):

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Val av protokolljusterare för mötet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
5. Uppläsning och godkännande av april mötesprotokoll
6. Halvårsrapport
7. Val av jubileumshalarmärke för 85-årsfesten 2017
8. Evenemang under sommaren
9. Meddelanden
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande

Föredragningslista

Föredragningslista för april månadsmöte (ändringsförslag och tillägg till föredragningslistan är välkomna):

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av mars mötesprotokoll
5. Datum för vårstädningen
6. Meddelanden
7. Övriga ärenden
8. Mötets avslutande

Föredragningslista

Föredragningslista för mars månadsmöte (ändringsförslag och tillägg till föredragningslistan är välkomna):

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av februari mötesprotokoll
5. Årsfesten 2018
6. Meddelanden
7. Övriga ärenden
8. Mötets avslutande

Föredragningslista

Föredragningslistan för mötet (tillägg- samt förändringsförslag tas gärna emot):

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
5. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötets mötesprotokoll
6. Val av protokolljusterare för mötet
7. Fastställande av föreningens årsberättelse
8. Fastställande av bokslutet och uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen
9. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
10. Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsplan
11. Val av två verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsåret
12. Klubbens nödutgång
13. Övriga ärenden
14. Meddelanden
15. Mötets avslutande