Föredragningslista

Föredragningslistan (kommentarer och förändringsförslags tas gärna emot):

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Val av protokolljusterare för mötet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
5. Uppläsning och godkännande av april mötesprotokoll
6. Halvårsrapport
7. Val av jubileumshalarmärke för 85-årsfesten 2017
8. Evenemang under sommaren
9. Meddelanden
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande