Föredragningslista

Föredragningslista för april månadsmöte (ändringsförslag och tillägg till föredragningslistan är välkomna):

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av mars mötesprotokoll
5. Datum för vårstädningen
6. Meddelanden
7. Övriga ärenden
8. Mötets avslutande