Pünschen

Ett mytomspunnet dryckesspel där två personer tillsammans dricker en 35 cl flaska punsch via ett 3 cl snapsglas. Ju snabbare, desto bättre. Ära och berömmelse kan också vinnas genom att utföra prestationen på ett kreativt sätt eller på en ovanlig plats.
 

Pünchen

De officiella reglerna

1 § Stopet donerades till Spektrum 18.12.1987 av Tomas och Olle. I prestationen bör det användas ett stop på 3 cl, som motsvarar det ursprungliga stopet.

2 § Stopet används i en hävningsprestation där ett lag bestående av två personer dricker en flaska (35 cl) arrakspunsch så att lagmedlemmarna turvis dricker ur stopet. Prestationen övervakas av två på förhand utvalda domare, varav en agerar som äldre domare. Domarna bör vara pålitliga personer som känner till dessa regler.

3 § Hävningsprestationen bör gå till enligt följande:

  • Stopet skall vid tidtagningens början stå på ett fat som under tävlingens gång bör stå på ett underlag. Tävlarna bör båda stå på samma sida om underlaget.
  • Den äldre domaren kontrollerar att deltagarna och domarna är redo och kommenderar därefter: “klara”, “färdiga”, “häv”, varpå tidtagningen börjar.
  • Den ena lagmedlemmen fyller stopet, dricker ur det och ställer det tillbaka på fatet, varefter den andra lagmedlemmen gör samma sak. På detta sätt, turvis drickande, tömmer laget flaskan.
  • Då man häller bör stopet stå på fatet. Punsch får rinna över på fatet, men endast i sådan mängd att spillet inte överskrider 3 cl.
  • Vid behov får lagmedlemmarna läska sig med andra drycker under prestationen.
  • Då all punsch tömts ur flaskan konstaterar den äldre domaren “flaskan är tom”, varefter stopet bör drickas ur och ställas bredvid fatet och den som är i tur bör dricka ur fatet.
  • Tidtagningen avslutas då fatet druckits ur och ställts på underlaget.

4 § Domarna övervakar prestationens korrekthet samt fungerar som tidtagare med varsitt ur.

Då prestationen är slutförd avgör domarna om den är godkänd eller ej. För en godkänd prestation kungör domarna tiden avrundad till närmaste hela sekund.

Om prestationen bryter mot 3§ bör den diskvalificeras varvid ingen tid kungörs. Brott mot 3§ kan ej kompenseras med tilläggstider.

Pünchen

5 § Rätt till användning av stopet äger varje deltagare av spektral tillställning. Laget och publiken bör komma ihåg att tävlingen är en lek som inte bör tas för allvarligt.

6 § Klubbmästaren förvaltar stopet och övervakar dess användning. Likaså håller han/hon förteckning över godkända resultat. Dessa förteckningar skall finnas till påseende på Klubben.

7 § Person som har sönder stopet är skyldig att ersätta det med ett i motsvarande storlek.

8 § Eventuella tvister angående resultat avgörs av domarna. Om dessa ej kan komma överens avgörs tvisten av föreningens styrelse. Ett enhälligt beslut av domarna kan ej överklagas.

9 § Föreningens månadsmöte äger rätt att vid behov ändra dessa stadgar.

Senast ändrade av föreningens månadsmöte 14.11.2013