Spektrum rf:s stadgar

Antagna efter behandling på föreningens möte 14.12.2023. Giltiga fr.o.m. 11.03.2024 16:30:48.

1 § Föreningens namn är Spektrum rf, föreningens språk är svenska och dess hemort är Helsingfors stad.

2 § Föreningens uppgift är att sammanföra svenskspråkiga studerande vid Helsingfors universitet, vilka intresserar sig för matematik, datavetenskap, fysik, kemi, geografi, geovetenskaper och med dessa besläktade vetenskaper, samt att befrämja deras gemensamma intressen och verka för ett gott kamratskap dem emellan.

3 § Föreningen uppfyller sina uppgifter genom att anordna studierådgivning, föredragstillfällen, diskussioner, exkursioner, samkväm och kulturell verksamhet samt genom att bevaka sina medlemmars intressen i frågorsom berör studier, studieförhållanden och framtida yrkesutövning. Därtill publicerar föreningen informationsmaterial som berör föreningen och dess medlemmar. Föreningen kan med stipendier stöda personer, som medverkar vid uppfyllandet av föreningens syften. Föreningens uppgift är inte att bedriva ekonomisk verksamhet, ej heller att skaffa medlemmarna ekonomisk vinning. Föreningens verksamhet får inte huvudsakligen bli ekonomisk.

4 § Föreningen firar sin årsfest i mars månad till minne av Kemistklubbens grundande den 23 mars 1933.

5 § Medlem i föreningen är: årsmedlem, extra medlem, ständig medlem eller hedersmedlem. Rätt att erhålla årsmedlemskap i föreningen har person som är inskriven vid Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. Möjlighet att bli extra medlem i föreningen har högskolestuderande som är intresserad av föreningens verksamhet. Möjlighet att bli ständig medlem i föreningen har medlem som avlagt akademisk slutexamen eller som har varit årsmedlem eller extra medlem i minst fem år. Till hedersmedlem kan
föreningen kalla en inom föreningens intresseområden högt förtjänt person.

6 § Beslut om hedersmedlemskap fattas av föreningens möte med minst 9/10 majoritet. Övriga medlemmar antas av styrelsen. Extra medlem och ständig medlem måste dock anhålla skriftligen om medlemskap.

7 § Årsmedlem och extra medlem erlägger en årlig medlemsavgift till föreningen. Årsmedlem och extra medlem vilka avtjänar sin värnplikt eller civiltjänstgöringsplikt är befriade från medlemsavgift. Ständig medlem erlägger en engångsavgift till föreningen. Hedersmedlem erlägger inte någon medlemsavgift till föreningen.

8 § Medlem, som önskar utträda ur föreningen bör skriftligen anmäla detta hos styrelsen eller dess ordförande eller muntligen meddela detta på föreningens möte. Årsmedlem eller extra medlem, som under två års tid ej erlagt sin medlemsavgift, anses ha utträtt ur föreningen.

9 § Styrelsen kan vidta olika disciplinära åtgärder mot en medlem som trakasserat eller uppträtt störande.

 1. Styrelsen kan utfärda en varning till en medlem som trakasserat eller uppträtt störande, om det är fråga om ett ärende som inte kräver skärpta åtgärder.
 2. Om en medlem som trakasserat eller uppträtt störande inte är samarbetsvillig i att utreda ärendet eller om ärendet inte kan anses ringa, får styrelsen tillfälligt avlägsna personen från föreningens evenemang eller utrymmen.
 3. Vid en allvarlig kränkning eller fortlöpande förorsakande av trakasserier eller störningar kan styrelsen förbjuda medlemmen att delta i föreningens verksamhet för viss tid, högst två månader. Åtgärden kräver beslut av 2/3 majoritet i styrelsen. Detta beslut kan överklagas på föreningsmöte. Personen har rätt att delta på mötet och ge förklaring.

10 § Medlem som verkar mot föreningens intressen kan uteslutas ur föreningen om två på varandra med minst tre veckors mellantid följande föreningsmöten med enkel majoritet det besluter. Ärendet bör nämnas i möteskallelsen.

11 § Föreningsmöte bör hållas minst fyra gånger i terminen. Vid det första mötet under varje termin fastställs datum för de följande mötena under terminen. Styrelsen har dock rätt att vid sammankallandet av dessa möten, ifall vägande skäl föreligger, ändra tidpunkten för dem. Extra föreningsmöte bör sammankallas om minst 10 medlemmar eller en tiondedel av de röstberättigade medlemmarna så skriftligen kräver för ett angivet ärende.

12 § Föreningsmöte sammankallas minst sex dygn före mötet via de informationskanaler som årligen bestäms på verksamhetsårets första föreningsmöte.

13 § Föreningens årsmöte hålls senast den 15 februari. Vid detta möte behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av föreningens årsberättelse.
 4. Fastställande av bokslutet och uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen.
 5. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.
 6. Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsplan.
 7. Val av två verksamhetsgranskare i enlighet med 19 §.
 8. Övriga ärenden.

14 § Föreningens valmöte hålls inom november månad. Vid detta möte behandlas åtminstone följande ärenden:

 1. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår.
 4. Val av stadgeenliga funktionärer för följande verksamhetsår.
 5. Beslut om val av övriga funktionärer för följande verksamhetsår.
 6. Beslut om medlemsavgifternas storlek och tiden för erläggande av dem.
 7. Övriga ärenden

15 § Beträffande föreningens möten gäller följande.

 • Rösträtt vid föreningens möten tillkommer årsmedlem och extra medlem, vilka erlagt stadgad medlemsavgift inom utsatt tid, samt ständig medlem och hedersmedlem.
 • Varje röstberättigad har endast en röst
 • Medlems rösträtt kan inte utövas av ombud.
 • Mötet fastställer sin arbetsordning samt väljer vid behov protokolljusterare.
 • Föregående mötes protokoll justeras om protokolljusterare inte har valts.
 • Som föreningens beslut gäller den mening som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna med undantag av ärenden som behandlas i 6 och 22 §§ av dessa stadgar, för vilkas godkännande större majoritet fordras.
 • I oavgjort personval, med lika resultat mellan flera kandidater och där antalet kandidater med lika många röster är färre än det totala antalet kandidater, görs en omröstning mellan alla de kandidater som fått flest röster. Ifall samtliga kandidater fått lika många röster, avgörs valet genom lottning. I övriga ärenden gäller den mening som företräds av mötets ordförande.
 • I stadgarna nämnda års- och valmötesärenden samt i möteskallelsen nämnda ärenden kan bordläggas med enkel majoritet. Övriga ärenden, vilka behandlas första gången på föreningens möte, kan bordläggas på begäran av två mötesdeltagare, såvida inte mötet med 3/4 majoritet besluter förklara ärendet brådskande.

16 § Föreningens verksamhet leds av dess styrelse. Styrelsen består av ordförande, viceordförande, sekreterare, skattmästare, programchef och studiesekreterare, och ytterligare noll till två (0-2) övriga styrelsemedlemmar. Alla styrelsemedlemmar bör vara medlemmar i föreningen. Styrelsen åligger att sköta föreningens löpande ärenden, ansvara för handhavandet av föreningens egendom, förbereda och sammankalla föreningens möten, övervaka att föreningens stadgar följs och i enlighet med föreningsmötets beslut handha föreningens skötsel. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av styrelsemedlemmarna, däribland ordförande eller viceordförande, är närvarande.

17 § Föreningens namn tecknas av ordföranden, viceordföranden, sekreteraren och skattmästaren, var för sig.

18 § Ordföranden åligger att

 • leda föreningens verksamhet,
 • sammankalla styrelsen,
 • föredra ärenden vid styrelsens och föreningens möten och leda deras behandling, underteckna i föreningens namn utgående handlingar,
 • underteckna i föreningens namn utgående handlingar,
 • skriva och avsända de i 11 § nämnda kallelserna,
 • sammanställa styrelsens förslag till föreningens årsberättelse.

Viceordföranden åligger att

 • vid ordförandens frånvaro handha hens uppgifter,
 • bistå ordförande i hens arbete,
 • i samråd med ordförande sköta föreningens kontakter,
 • arrangera föreningens exkursioner.

Sekreteraren åligger att

 • föra protokoll vid styrelsens och föreningens möten,
 • föra förteckning över föreningens medlemmar,
 • handha föreningens post och svara för att föreningens handlingar arkiveras,
 • förvalta föreningens arkiv om inte på föreningens möte därtill utsetts en särskild person,
 • kontrasignera och avsända utgående skrivelser.

Skattmästaren åligger att

 • handha föreningens penningmedel och värdepapper,
 • uppbära medlemsavgifterna,
 • verkställa föreningens utbetalningar,
 • i enlighet med gällande bokföringslag föra bok över föreningens inkomster och utgifter,
 • då verksamhetsgranskarna, styrelsen eller föreningsmötet så önskar avge en utredning över föreningens kassaställning,
 • avsluta räkenskaperna per kalenderår, med beaktande av 21 §, samt avge kassarapport till det sista föreningsmötet under vårterminen.

Programchefen åligger att

 • leda programverksamheten.

Studiesekreteraren åligger att

 • leda tutorverksamheten och studierådgivningen.

Eventuella övriga styrelsemedlemmars uppgifter fastslås av valmötet.

19 § För varje verksamhetsår väljer föreningen åtminstone följande funktionärer:

 • en köksmästare
 • en klubbmästare
 • en idrottsledare
 • en redaktionschef
 • en ADB-ansvarig

Funktionärernas uppgifter fastställs av styrelsen eller föreningsmötet.

20 § För varje räkenskapsår väljer föreningen två verksamhetsgranskare och eventuella suppleanter. I valet av verksamhetsgranskare samt deras suppleanter får styrelsemedlemmar inte delta.

21 § Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

22 § Verksamhetsgranskning bör ske i god tid, så att verksamhetsgranskningsberättelsen kan inlämnas till styrelsen minst sju dygn före årsmötet. Bokslutet, styrelsens förslag på föreningens årsberättelse, samt övriga handlingar som krävs för verksamhetsgranskning skall finnas tillgängliga för verksamhetsgranskarna minst fjorton dygn före årsmötet.

23 § Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning bör fattas med 3/4 majoritet av de avgivna rösterna av två på varandra med minst tre veckors mellantid följande möten. På mötet får ej sådant beslut fattas om inte ärendet är i kallelsen särskilt nämnt.

24 § I händelse föreningen upplöser sig eller upplöses skall dess medel användas för främjande av finländsk forskning inom vetenskaperna nämnda i 2 §.

25 § I allt övrigt följes vad som i gällande föreningslag är stadgat.