Föredragningslista

Föredragningslista 13.9

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Höstens månadsmöten
5. Höstens program
6. Meddelanden
7. Övrigt
8. Mötets avslutande