Föredragningslista

Föredragningslista 11.10

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av september mötesprotokoll
5. Sponsorer för årsfesten 2018
6. Meddelanden
7. Övriga ärenden
8. Mötets avslutande