Föredragningslista

Föredragningslista 15.11

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan.
5. Uppläsning och godkännande av förra mötets mötesprotokoll.
6. Val av två (2) rösträknare för mötet.
7. Val av styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår.

Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Skattmästare
Programchef
Studiesekreterare
Extra styrelsemedlemmar

8. Val av stadgeenliga funktionärer för följande verksamhetsår.

Klubbmästare
Idrottsledare
Redaktionschef
Värdar

9. Beslut om val av övriga funktionärer för följande verksamhetsår

Köksmästare
Chefredaktör
Redaktionen
Klubbmästeriet
Programkommittén
Kafferumsansvarig
Sångledare
Årsfestmarshalk
ADB-ansvariga
Klubbenförvaltare

10. Diskussion om styrelsens förslag att välja Kai Nordlund, RGL, till Spektrums hedersmedlem
11. Röstning om Kai Nordlunds, RGL, hedersmedlemskap
12. Beslut om medlemsavgifternas storlek och tiden för erläggande av dem.
13. Övriga ärenden
14. Meddelanden
15. Mötets avslutande