Föredragningslista

Föredragningslista: Mars månadsmöte 14.3

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Sits med Infå och Date i Åbo
5. Uppdatering av hemsidans bilder
6. Övriga ärenden
7. Meddelanden
8. Mötets avslutande