Föredragningslista

Föredragninslistan för april månadsmöte:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötes mötesprotokoll
5. Fastställande av riktlinjedokumentet för spektrala evenemang
6. Klubbens vårstädning
7. Övriga ärenden
8. Meddelanden
9. Mötets avslutande