Maj måmö 16.5

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Val av protokolljusterare för mötet
4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
5. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötes mötesprotokoll
6. Halvårsrapporten
7. Evenemang under sommaren
8. Övriga ärenden
9. Meddelanden