September Måmö 12.9

1) Mötets öppnande
2) Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
3) Uppläsning av föredragningslistan
4) Höstens månadsmöten
5) Höstens program
6) Xqrr2019
7) Övriga ärenden
8) Meddelanden
9) Mötets avslutande