Föredragningslista

Föredragningslistan för mötet (tillägg- samt förändringsförslag tas gärna emot):

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
5. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötets mötesprotokoll
6. Val av protokolljusterare för mötet
7. Fastställande av föreningens årsberättelse
8. Fastställande av bokslutet och uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen
9. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
10. Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsplan
11. Val av två verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsåret
12. Klubbens nödutgång
13. Övriga ärenden
14. Meddelanden
15. Mötets avslutande