Föredragningslista

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av december mötesprotokoll
5. Budgeten 2017
6. Val av RGL-sammankallare
7. Klubbennycklar
8. Spektrum på Christina Regina
9. Vårens månadsmöten
10. Vårens program
11. Meddelanden
12. Övriga ärenden
13. Mötets avslutande