Etikettarkiv: Pedagogik

Dyslexi eller dyskalkyli?

Hjärnans förmåga att koppla det skrivna och de koncept som det skrivna representerar är inte en självklarhet för alla. Att kunna pålitligt processera visuella tecken och former för att skapa och lagra nya mentala strukturer kan vara oerhört problematiskt för många. Läs- och skrivsvårigheter av olika former innebär viktiga frågeställningar i samband med lärande och inlärning. Denna ytterst begränsade artikel har som grund ett pedagogiskt synsätt för allmänt stöd för lärande. Jag strävar till att klargöra grundläggande begrepp och fästa uppmärksamhet vid oklarheter som speciellt präglar begreppet dyskalkyli.

Dyslexi är en funktionsnedsättning i hjärnan som innebär att man kan ha svårt med att förstå och producera skriven text. I grund och botten handlar dyslexi om att hjärnan inte alltid lyckas koppla språkets ortografi (skriven form) med språkets fonologi (ljudstruktur). [1]  Olika symptom kan grovt delas i tre grupper [2], varav den första är den vanligaste:

  1. Bristfälligt fonologiskt medvetande. Personen lämnar bort eller växlar enkelt på vokaler och konsonanter och har allmänt svårt med att uppfatta koncept som t.ex. långa och korta vokaler. Personen kan sakna flyt i läsande och tendera till att förväxla liknande ord.
  2. Bristfälligt fonologiskt arbetsminne. Personen har svårigheter med att behålla nyss läst information under tiden barnet läser, vilket ofta resulterar i hopp mellan raderna.
  3. Bristfällig fonologisk ordmobilisering. Personen måste ofta anstränga sig för att hitta ett ord i sitt ordförråd.

Dyslexi kan ofta diagnostiseras redan i tidig ålder, kring 5-7 år, då barnet förväntas ha uppnått en viss förmåga för att förstå skriven text. Dyslexi som en störning är inte helt förstådd på hjärnans nivå eftersom hjärnan inte har ett specifikt centrum för läsande. Istället kombineras flera områden i hjärnan för stöda läsandet. Variationer i hjärnsubstansen i dessa områden ofta korrelerar med dyslexi, men situationen försvåras eftersom variationerna ofta korrelerar även med mängden läsövning som barnet har fått. Från ett lärarperspektiv kan det därmed vara ytterst svårt att bedöma om ett barn kan lida av dyslexi. Forskning tyder dock även på att dyslexi är ärftligt.

Dyskalkyli är en funktionsnedsättning som till skillnad från dyslexi oftast begränsar sig till matematik. En person med dyskalkyli kan ha problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck, svårigheter med att utföra räkneoperationer och problem med att skriva siffror i rätt ordning. Personer med dyskalkyli kan samtidigt ha en diagnos av dyslexi. Till symptom kan höra en bred skara av exempel som behandlar numerisk information i någon grad, men det gemensamma bland alla är alltid en avsaknad av en viss känsla för antal och tal.

Dyskalkyli är ett nyare begrepp som ofta kopplas till eller inkluderas i begreppet dyslexi eftersom de ytligt verkar behandla liknande saker. Omväxling av siffor och allmänna problem med att förstå numerisk information i skriven form kan enkelt kastas ihop med symptom av dyslexi, även om det i fallet av dyskalkyli handlar om allmännare bristfälligheter i personens taluppfattning. Personer med dyskalkyli har inte bara svårigheter med siffror, utan ofta även med jämförelser av antal objekt i begränsade mängder. [3] Det handlar inte endast om en särställning mellan ortografi och fonologi som i dyslexi, men också om en nedsatt förmåga att överhuvudtaget greppa vad ett antal av något betyder. Forskning har även visat att barn med dyslexi saknar en mental tallinje som används för att mentalt och visuellt placera tal i storleksordning. [3]

Från en lärarsynvinkel kan det lika som med dyslexi vara väldigt svårt att bedöma om en elev lider av dyskalkyli eller inte. Vissa kulturella aspekter för dock med sig unika problem då det handlar om dyskalkyli. Enligt mina erfarenheter är det mera acceptabelt att tycka att matematik är svårt än att tycka att läsa och skriva är svårt. Samhällsnormer och fördomar för matematik kan enkelt gestaltas som en slags pseudodyskalkyli. Det är en stor utmaning för läraren att bedöma om eleven lider av dyskalkyli, eller om svårigheterna kan förklaras via t.ex. attitydproblem, variationer i mottaglighet, avsaknad övning, eller även andra former av koncentrationssvårigheter och relaterade nedsättningar.

Forskningen inom dyskalkyli är fortfarande ett växande delområde. Ett av de stora problemen är att avgränsa och definiera exakt vad som krävs för att en person skall kunna diagnostiseras med dyskalkyli. Lika som med dyslexi kan det vara oerhört svårt att tillräckligt genomskådligt beskriva symptomen och möjliga underliggande orsaker eftersom den grundläggande forskningen inte kan göra det. Hittills har dyskalkyli kopplats starkt med räknesvårigheter eftersom problemen gestaltas enklast via räkneuppgifter. Forskning tyder dock på att det underliggande problemet har att göra med abstraktare helheter inom taluppfattning. Än så länge behandlas både dyslexi och dyskalkyli som paraplybegrepp i en grå zon av inlärningssvårigheter.

  • Jonas

 

Källor

[1] https://dyslexiaida.org/dyslexia-and-the-brain-fact-sheet/

[2] https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-stottar-man-elever-med-dyslexi-och-andra-las-och-skrivsvarigheter-1.157474

[3] Lundberg, I., Sterner, G., Dyskalkyli – finns det?  Aktuell forskning om svårigheter att förstå och använda tal. Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet, 2009. Hämtad 10.10.2017: http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/dyskalkyli_finns_det.pdf

 

Hur blir man ämneslärare?

Lärande

Man brukar ibland skämtsamt säga att det finns tre orsaker till att bli lärare, juni, juli och augusti, men om man har för avsikt att trivas på sin framtida arbetsplats lönar det sig att välja lärarutbildningen för andra orsaker än sommarlovet. Som lärare måste man vara mångsidig, speciellt i högstadiet där en stor del av arbetet är fostrande. Själva ämneskunskapen är viktig, men den är långt ifrån allt. Det ideala vore ju att man känner ett kall till yrket, men man kan också lära sig att bli en bra lärare. Det viktiga är att man är bra på att kommunicera och har ett intresse och förståelse för människor, också dem som inte är så bra på ens eget ämne.

I Spektrum har vi flera stycken lärarstuderanden, men hur skiljer sig deras studier från de ”vanliga” studierna i Gumtäkt? För att bli kompetent ämneslärare krävs det att man har en högre högskoleexamen och att man har studerat minst 120 sp i det första undervisningsämnet och minst 60 sp pedagogik och 60 sp i det andra undervisningsämnet. De här kraven kan man uppfylla på flera olika sätt. Om man från början vet att man vill bli lärare lönar det sig att så snabbt som möjligt söka till den svenska eller tvåspråkiga ämneslärarlinjen. Då avlägger man magistersexamen enligt kraven för ämneslärare och de pedagogiska studierna är inbakade i utbildningen. Om man inte är lika säker på att man för alltid vill jobba som lärare kan man läsa de pedagogiska studierna utöver sin forskarexamen, vilket tar ett år extra. Då kan det också löna sig att läsa ett långt biämne i kandidatexamen istället för två korta. På det viset har man sitt andra undervisningsämne färdigt och behöver inte läsa extra kurser i magistersskedet.

Pedagogikstudierna är indelade i tre delar. Den första har jag själv namngett till undervisningsfilosofi. Dessa studier handlar alltså om hur barn och ungas inlärning utvecklas, hur man tar i beaktande elever med specialbehov och fostrandets historiska och filosofiska grunder. Under denna del av studierna behöver man som naturvetare gräva fram sin allra flummigaste sida samt hålla i minnet de där tre orsakerna varför man ville bli lärare (juni, juli, augusti, juni, juli..). Men om man lyckas att inte somna när föreläsaren berättar om till synes självklarheter kan det hända att man lyckas snappa upp nånting använbart mellan varven.

Den andra delen, ämnesdidaktik, handlar om hur man ska planera, lär ut och bedöma det specifika ämnet som man ska undervisa. Det här kurserna är mycket mera praktiskt inriktade och det är lätt att förstå att man kommer att ha nytta av detta i arbetet som lärare. Den sista delen är praktiken som simulerar läraryrket så bra det nu går samtidigt som nån sitter bakom i klassrummet och bedömer en. Från och med hösten ingår det två praktikperioder i studierna, en på hösten och en på våren. Under praktiken bekantar man sig med skolan, lyssnar på lektioner och håller egna övningslektioner. Vare sig man undervisat förut eller inte har man chansen att lära sig mycket under praktiken, speciellt om man själv är aktiv och har en bra handledare.

I verkligheten går en stor del av studierna ut på att delta i grupparbeten och -diskussioner. Om man väljer den tvåspråkiga linjen sker allt detta på finska, men praktikerna får man göra på svenska. För att undvika detta kan man väljer den svenska linjen, men då ska man däremot vara beredd på att åka till Vasa åtminstone en, men kanske flera gånger beroende på antalet studerande på linjen.

-Celina