Föredragningslista

Föredragnigslista (ändringsförslag och tillägg till föredragningslistan är välkomna)

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av april mötesprotokoll
5. Halvårsrapport
6. Evenemang under sommaren
7. Meddelanden
8. Övriga ärenden
9. Mötets avslutande