Föredragningslista

Föredragnigslista för April måmö

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av mars mötesprotokoll
5. HUS-info
6. SNÄf presenterar sig
7. Datum för vårstädningen
8. Meddelanden
9. Övriga ärenden
10. Mötets avslutande