Föredragningslista

Mars månadsmötets föredragnigslista:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av februari mötesprotokoll
5. Framtida använding av HUS-utrymmen
6. Meddelanden
7. Övriga ärenden
8. Mötets avslutande