Föredragningslista

Föredragningslistan för Februari månadsmötet:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet
3. Beviljandet av rösträtt till års-och extra medlem som betalat medlemsavgift före den 7.2
4. Val av ordförande, viceordförande och sekreterare till mötet
5. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
6. Uppläsning och godkännande av föregående månadsmötets mötesprotokoll
7. Val av protokolljusterare för mötet
8. Fastställande av föreningens årsberättelse
9. Fastställande av bokslutet och uppläsning av verksamhetsgranskningsberättelsen
10. Beslut om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen
11. Beslut om godkännande av styrelsens verksamhetsplan
12. Val av två verksamhetsgranskare och suppleanter för verksamhetsåret
13. Övriga ärenden
14. Meddelanden
15. Mötets avslutande