Föredragningslista

Föredragningslistan för valmötet.

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutförhet.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
4. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan.
5. Uppläsning och godkännande av förra mötets mötesprotokoll.
6. Val av två (2) rösträknare för mötet.
7. Val av styrelsemedlemmar för följande verksamhetsår.
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Skattmästare
Programchef
Studiesekreterare
Extra styrelsemedlemmar
8. Val av stadgeenliga funktionärer för följande verksamhetsår.
Värdar
Klubbmästare
Idrottsledare
Redaktionschef
9. Beslut om val av övriga funktionärer för följande verksamhetsår
Köksmästare
Chefredaktör
Redaktionen
Klubbmästeriet
Programkommittén
Kafferumsansvarig
Sångledare
Årsfestmarshalk
ADB-ansvariga
10. Röstning om Bengt Holmströms hedersmedlemskap
11. Diskussion om Spektrums politiska inriktning
12. Användning av Spektrums sociala medier
13. Beslut om medlemsavgifternas storlek och tiden för erläggande av dem.
14. Övriga ärenden
15. Meddelanden
16. Mötets avslutande