Föredragningslista

Föredragningslistan för mötet:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsning och godkännande av september mötesprotokoll
5. Meddelanden
6. Övriga ärenden
7. Mötets avslutande