Föredragningslista

Föredragningslista Mars måmö:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet
3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan
4. HYAL presenterar sig
5. Ny hemsida och nya email-listor
6. Halarmärkestävling
7. Meddelanden
8. Övriga ärenden
9. Mötets avslutande