Föredragningslista

Föredragningslista April måmö:

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Uppläsande och godkännande av föredragningslistan
4. Uppläsandet och godkännande av förra månadens mötesprotokoll
5. Spektrums Halarmärkestävling 2015
6. Presentation av jämnställdhetsenkäten
7. AIP-konferans
8. Datum för vårstädningen
9. Meddelanden
10. Övriga ärenden
11. Mötets avslutande