Föredragningslista

Föredragningslista (ändringsförslag och tillägg till föredragningslistan är välkomna)

1. Mötets öppnande

2. Konstaterande av mötets beslutförhet och stadgeenlighet

3. Uppläsning och godkännande av föredragningslistan

4. Uppläsning och godkännande av december mötesprotokoll

5. Budgeten 2016

6. Skattmästares och ordförandes rätt att använda Spektrum rf:s konto

7. Val av RGL-sammankallare

8. Idrottsverksamhet

9. Vårens månadsmöten

10. Vårens program

11. Meddelanden

12. Övriga ärenden